Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

 1. Miejskie Przedszkole nr 14 w Zgierzu prowadzi działalność wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego.

 2. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

 4. Rodzice dziecka pięcioletniego są zobowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych z zapisaniem dziecka do przedszkola,

  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 1. Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dyrektor Przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.

 2. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012, poz . 977) oraz cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie.
  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.
  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
  ogólnego w poszczególnych typach szkół)

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 587